Home

Wat is het?

Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager: een innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2014 uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Doel van het programma is om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor gebouwen zonder energienota: woningen, kantoren, winkels, gebouwen van zorginstellingen. Daarvoor jagen we de markt aan en benutten we kansen die we in de markt zien ontstaan om een transitie te maken. Het vertrekpunt is dat er met name een verandering in het proces en de werkwijze in de bouw nodig is: andere uitvraag, beter aanbod, meer financiële mogelijkheden, aangepaste wet- en regelgeving, én een andere kijkwijze.

Energiesprong ondersteunt projecten

Energiesprong stimuleert innovaties allereerst door concrete projecten te zoeken (middels een oproep), te selecteren en te ondersteunen. Het programma biedt procesmatige ondersteuning; het ministerie biedt in een aantal gevallen financiële ondersteuning op advies van Energiesprong. De selectie vindt plaats aan de hand van criteria als hoge energieambities, omvang, herhaalbaarheid en procesvernieuwing. Energiesprong heeft vrijwel alle projectoproepen gedaan vóór eind 2012: gebiedsontwikkelings-, woningbouw-, kantoren- en retailprojecten. Zo verbindt Energiesprong een groep van koplopende partijen rond deze projecten: corporaties, vastgoed- eigenaren, beleggers, VvE’s, particuliere eigenaars, gemeenten, huurders, ontwikkelaars, ontwerpers, aannemers en adviseurs.

Kennis en ervaring van de koplopers delen

Bij deze koplopers zit de nieuwe kennis en ervaring. Energiesprong faciliteert uitwisseling en groei van deze kennis en brengt deze ook naar buiten. Het gaat om nieuwe inzichten, successen, maar ook leerpunten, fouten en mislukkingen: Energiesprong zorgt ervoor dat relevante informatie beschikbaar komt voor andere partijen in het land, via internet, media, tools, op papier of tijdens workshops en andere bijeenkomsten. Daarnaast zet Energiesprong ook in op ontwikkeling van tools die partijen kunnen gebruiken om hun energieambities waar te maken. Daarbij spant Energiesprong zich in om met overleg, advies of afspraken organisatorische belemmeringen in de markt weg te nemen.

Actuele initiatieven van Energiesprong

 

Ons Huis Verdient Het

Via de campagne Ons huis verdient het geeft Energiesprong huiseigenaren massaal de kans om te laten weten dat zij energieneutraal willen wonen. Hoe meer steunbetuigingen, des te beter. Want dan zien de betrokken partijen de vraag en de noodzaak van verandering. En zullen minister, banken en bouwers samen obstakels in wet- en regelgeving weghalen, financieringsconstructies mogelijk maken en met een goed en betaalbaar aanbod komen. Met garantie! Meer>>

Lokaal alle lichten op groen

Zes gemeenten zijn kwartiermaker om in hun gemeente met bouwpartijen en financiers lokaal alle lichten op groen te zetten voor minstens 20 particulieren die hun huis naar energieneutraal renoveren. Zo creëren ze lokaal een complete markt voor verbouwing naar energieneutraal: vragers, aanbieders en partijen die faciliteren. Energiesprong biedt financieel en procesmatig support. Meer>>

Huis vol Energie

Huis vol Energie.nl is een community van particuliere woningeigenaren die de ambitie hebben hun huis energieneutraal te (ver-) bouwen. Het online platform ondersteunt een groeiende groep mensen met energiezuinige ambities om elkaar te ontmoeten en ervaringen met elkaar te delen. Voor en door deze Energiepioniers worden onder meer bijeenkomsten, huisbezoeken en workshops georganiseerd. Op de site plaatsen pioniers energiezuinige woningen en is inzichtelijk welke energiegerelateerde maatregelen ze hebben toegepast. Meer>>

Slim&Snel

Vijf corporaties, tweeduizend ’60-’70-er jaren woningen, seriematige renovatie in bewoonde staat, conceptontwikkeling mét de marktpartijen…dat is Slim&Snel in een notendop. Energiesprong biedt procesondersteuning zowel aan corporatiezijde voor de uitvraag, als aan de marktpartijen in het aanbodontwikkeling. Meer>>

Kansenscan voor corporaties

De huidige financiële omstandigheden van corporaties zijn nijpend, maar bieden ook een kans. Daarom ontwikkelden Netwerk Conceptueel Bouwen en Energiesprong de Kansenscan. Met twee experts worden corporatieportefeuilles doorgelicht op zoek naar kansen voor een vernieuwende procesaanpak. De Kansenscan brengt in kaart welke mogelijkheden er liggen in de projectenportefeuille om meer (energie-)kwaliteit voor hetzelfde budget op te leveren. Meer>>

Hoogspringers: 1000+, nul op de rekening

Energiesprong biedt maximaal 5 gemeenten en corporaties processupport als er sprake is van een gedragen plan om 1000+ woningen in een periode van 5 jaar te renoveren naar duurzame en energienotaloze woningen. Wij bieden onze kennis en ervaring, ons netwerk en ons podium, om te komen van ambitie tot sluitende business case en projectplan. Meer>>

De Voorsprong

Energieneutraal bouwen is technisch al lang mogelijk, maar de traditionele organisatie van het bouwproces staat innovatie en betaalbare totaaloplossingen in de weg. Enkele partijen hebben een voorsprong genomen: zij hebben in slimme coalities herhaalbare oplossingen ontwikkeld, waarin diverse aspecten zijn geïntegreerd. Energiesprong heeft, samen met het Netwerk Conceptueel Bouwen, een jaarlijks terugkerende prijsvraag voor die concepten én voor vernieuwende opdrachtgevers. Meer>>

Gebieden vol Energie

Bij ontwikkeling op gebiedsniveau met hoge energieambities, is meer samenwerking nodig tussen betrokken actoren. Energiesprong deed een experimentoproep, onderzocht haalbaarheid in zes situaties en bundelde kennis en onderzoeksresultaten in een publicatie. Inmiddels zijn drie energieambitieuze gebiedsontwikkelingsprojecten gestart: de Slachthuisbuurt in Haarlem, De Wijk van morgen in Kerkrade-West en Warmtenet Hengelo. Meer>>

Kantoor vol Energie: kantoren vernieuwen naar energieneutraal

In de huidige kantorenmarkt is meerwaarde bieden van groot belang. En: meer dan de helft van de kantoorhuurders vindt ‘duurzaamheid’ iets dat meerwaarde heeft. Energiesprong biedt support aan zes energieambitieuze kantorenprojecten. Meer>>

Kantoor vol Energie: Marktplaats Energieneutrale Kantoorrenovatie©

De Marktplaats Energieneutrale Kantoorrenovatie© is ontwikkeld om meer duurzame kantoorrenovaties te stimuleren en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Eigenaren en gebruikers met de wens voor een mooi, comfortabele en energieneutraal kantoor werken samen aan het formuleren van een betaalbare, functionele vraag. Makers en bedenkers van energieneutrale bouw komen met een passend aanbod. De beste vraag krijgt het beste aanbod gepresenteerd op 14 februari 2014.

Retail naar energieneutraal

Recent sloot Energiesprong een oproep voor winkels die na verbouwing 50% energiereductie opleveren. Het principe is gelijk aan andere oproepen: Energiesprong biedt ondersteuning met kennis tijdens de rit, het ministerie biedt financiële support, en de markt mag ‘meekijken’ naar de ervaringen van deze koplopers. Volg de online media van Energiesprong om te zien welke projecten worden geselecteerd. Meer>>

Trajectaanpak Woningbouw

Energiesprong deed een oproep voor echt ambitieuze projecten waarvoor eerst minimaal 30 woningen in een consortium van partijen met 60% energiereductie werden gerealiseerd, en aansluitend nogmaals minimaal 30 woningen met 80% energiereductie. Dat was niet voor iedereen weggelegd! De eerste projecten, zoals Goldewijk in Montferland en Amsterdamse buurt in Haarlem, zijn van start gegaan. Meer>>

Woningrenovatie 80%

Onder de titel Woningrenovatie 80% deed Energiesprong in 2012 een oproep op zoek naar renovatieprojecten van minstens 30 woningen op hoog energieambitieniveau, namelijk 80% energiebesparing. De geselecteerde projecten – met publiekprivate consortia bestaande uit vragers en (een combinatie van) aanbieders van energiezuinige gebouwconcepten aangevuld met een lokale overheid – starten in 2013. Meer>>

- – - – - – - – - – - – - - - – - – - – - – - – - – - - - – - – - – - – - – - – - - - – - – - – - – - – - – - - - – - – - – - – -

Kijk ook op: huisvolenergie.nl, ikhebeenidee.nu, kantoorvolenergie.nlvolgcogreen.nl & onshuisverdienthet.nl

Het innovatieprogramma Energiesprong wordt uitgevoerd door Platform31.
Interesse om partner van Platform31 te worden? Bekijk het aanbod.