Home

Wat is het?

Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager: een innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2016 uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Doel van het programma is om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor gebouwen zonder energienota: woningen, kantoren, winkels, gebouwen van zorginstellingen. Daarvoor jagen we de markt aan en benutten we kansen die we in de markt zien ontstaan om een transitie te maken. Het vertrekpunt is dat er met name een verandering in het proces en de werkwijze in de bouw nodig is: andere uitvraag, beter aanbod, meer financiële mogelijkheden, aangepaste wet- en regelgeving, én een andere kijkwijze.

Energiesprong ondersteunt projecten

Energiesprong stimuleert innovaties allereerst door concrete projecten te zoeken (middels een oproep), te selecteren en te ondersteunen. Het programma biedt procesmatige ondersteuning; het ministerie biedt in een aantal gevallen financiële ondersteuning op advies van Energiesprong. De selectie vindt plaats aan de hand van criteria als hoge energieambities, omvang, herhaalbaarheid en procesvernieuwing. Energiesprong heeft vrijwel alle projectoproepen gedaan vóór eind 2012: gebiedsontwikkelings-, woningbouw-, kantoren- en retailprojecten. Zo verbindt Energiesprong een groep van koplopende partijen rond deze projecten: corporaties, vastgoed- eigenaren, beleggers, VvE’s, particuliere eigenaars, gemeenten, huurders, ontwikkelaars, ontwerpers, aannemers en adviseurs.

Kennis en ervaring van de koplopers delen

Bij deze koplopers zit de nieuwe kennis en ervaring. Energiesprong faciliteert uitwisseling en groei van deze kennis en brengt deze ook naar buiten. Het gaat om nieuwe inzichten, successen, maar ook leerpunten, fouten en mislukkingen: Energiesprong zorgt ervoor dat relevante informatie beschikbaar komt voor andere partijen in het land, via internet, media, tools, op papier of tijdens workshops en andere bijeenkomsten. Daarnaast zet Energiesprong ook in op ontwikkeling van tools die partijen kunnen gebruiken om hun energieambities waar te maken. Daarbij spant Energiesprong zich in om met overleg, advies of afspraken organisatorische belemmeringen in de markt weg te nemen.

Vraag en aanbod

Een belangrijk doel van het innovatieprogramma Energiesprong was en is: breng vraag, aanbod, regelgeving én financiering samen.  Alle lichten moeten op groen. Hiervoor bundelen we de vragen tot een omvangrijke vraag en coachen we bouwpartijen om te komen tot een passend aanbod. We creëren condities onder welke vraag en aanbod passend kunnen worden. En het belangrijkst misschien wel: we brengen vraag en aanbod met elkaar in contact. Door deze manier van werken en onze doelen zijn we als Energiesprong, behalve ondersteuner ook aanjager geworden van een sectortransitie.

Actuele initiatieven van Energiesprong

 

Stroomversnelling Koop

De Stroomversnelling Koopwoningen is een samenwerking van partijen en aanbieders die vraag en aanbod creëren voor nul-op-de-meter-verbouwingen van particuliere rijwoningen uit de periode 1950 – 1980. Een samenwerking van (bouw)partijen die voor het aanbod zorgen enerzijds en gemeenten, energiecoöperaties en wijkambassadeurs die vraag creëren, anderzijds. Huiseigenaren zouden de kosten van hun huidige energierekening om moeten kunnen zetten in een lening voor een slimme verbouwing naar een nul-op-de-meter woning. Zo krijgen zij een mooier en comfortabeler huis dat bovendien meer waard is. Meer >>

ONS HUIS VERDIENT HET

Via de campagne ONS HUIS VERDIENT HET, onderdeel van Stroomversnelling Koop, geeft Energiesprong huiseigenaren massaal de kans om te laten weten dat zij energieneutraal willen wonen. Hoe meer steunbetuigingen, des te beter. Het televisieprogramma ‘Ons huis verdient het’ op RTL4 is hier ook onderdeel van. Meer >>

Deal Stroomversnelling Huurwoningen: 111.000 huurwoningen

Deal de Stroomversnelling Huurwoningen houdt in 111.000 woningen te renoveren naar nul-op-de-meter. De deal is gesloten tussen zes corporaties en vier bouwbedrijven. De Stroomversnelling Huurwoningen richt zich primair op grote aantallen seriewoningen uit de jaren ’50-’70. Met een gemiddelde renovatieprijs van €60.000 euro komt de omvang van deze deal op ruim 6,5 miljard euro. De eerste vier testwoningen zijn inmiddels opgeleverd.
Meer >>

Lokaal alle lichten op groen

Zes gemeenten zijn kwartiermaker om in hun gemeente met bouwpartijen en financiers lokaal alle lichten op groen te zetten voor minstens 20 particulieren die hun huis naar energieneutraal renoveren. Zo creëren ze lokaal een complete markt voor verbouwing naar energieneutraal: vragers, aanbieders en partijen die faciliteren. Energiesprong biedt financieel en procesmatig support. Meer >>

Huis vol Energie

Huis vol Energie.nl is een community van particuliere woningeigenaren die de ambitie hebben hun huis energieneutraal te (ver-) bouwen. Het online platform ondersteunt een groeiende groep mensen met energiezuinige ambities om elkaar te ontmoeten en ervaringen met elkaar te delen. Voor en door deze Energiepioniers worden onder meer bijeenkomsten, huisbezoeken en workshops georganiseerd. Op de site plaatsen pioniers energiezuinige woningen en is inzichtelijk welke energiegerelateerde maatregelen ze hebben toegepast. Meer >>

Hoogspringers: 1000+, nul op de rekening

Vier steden renoveren per stad binnen vijf jaar meer dan 1.000 corporatiewoningen naar nul-op-de-meter. De vier Hoogspringer steden (Tilburg, Amersfoort, Utrecht en Groningen) zien in dat door samenwerking tussen gemeente, corporaties en bouwers, verantwoord mooie renovatieprojecten en woningen kunnen worden opgeleverd. Energiesprong helpt gemeenten en corporaties hierbij door onder meer haar kennis en netwerk te delen en procesbegeleiding aan te bieden. Meer >>

Woonlastenexperiment

Samen met de G32 werken we aan een aanpak om woonlasten in de toekomst betaalbaar te houden. We kijken naar het hele plaatje; niet alleen huur/hypotheek en energielasten, maar ook bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen, waterschapslasten, (zorg-) verzekeringen, OZB en rioolrechten. Het doel is een aanpak te ontwikkelen waarin de woonlasten niet met meer dan inflatie toenemen, met medewerking van onder meer huurdersverenigingen, netbeheerders, banken, waterschappen, gemeenten en corporaties. In totaal worden daartoe in vijf gemeenten experimenten opgezet om te onderzoeken wat er lokaal mogelijk is. Meer >>

Kantoor vol Energie: kantoren vernieuwen naar energieneutraal

Energiesprong biedt support aan zes energieambitieuze kantorenprojecten. De Marktplaats Energieneutrale Kantoorrenovatie© is ontwikkeld om meer duurzame kantoorrenovaties te stimuleren en brengt vraag en aanbod bij elkaar. De beste vraag krijgt het beste aanbod gepresenteerd op 14 februari 2014.
Het Excellent Expertteam zorgt voor nieuwe deals tussen eigenaren – gebruikers – aanbieders en alles wat daartussen in zit. Dit moet leiden tot opschaling en daardoor een verandering van het huidige systeem dat de markt reguleert. Meer >>

Kansen voor zorgvastgoed

Zorginstellingen renoveren naar nul op de meter. Zo is er uiteindelijk meer geld over voor slimme zorg. Het doel is om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor nul-op-de-meter gebouwen. Zorgorganisatie Amstelring heeft bijvoorbeeld een kort en slim traject doorlopen om haar energierekening voor tien locaties flink terug te brengen. Meer >>

Energielinq, de kennishub van Energiesprong

Energielinq.nl is een verzamelplaats van kennis en ervaring rondom energieneutraal bouwen, opgedaan tijdens de verschillende trajecten en experimenten van Energiesprong. De website is gevuld met concepten, projecten, informatie over vernieuwende processen, prestatiecontracten, ervaringen, etc. Daarnaast is alle kennis gekoppeld aan een expert met wie contact kunt opgenomen kan worden als men meer wil weten over bijvoorbeeld een bepaald project, specifieke technische kennis, een presentatie of subsidieaanvraag. Meer >>

10.000 euro voor Nul-op-de-meter prestatiecontract

De prestatie nul-op-de-meter wordt door verschillende nieuwbouwpartijen toegezegd. Er zijn echter nog weinig tot geen contracten tussen aanbieders van concepten en kopers die zo’n belofte ook duidelijk vastleggen. Bovendien is de monitoring van het energieverbruik nog niet genoeg uitontwikkeld en juist hiermee is vast te stellen of de beloofde prestatie waargemaakt wordt. Energiesprong verwacht dat de behoefte aan een prestatiecontract groter zal worden en riep daarom op om projecten in te dienen, gericht op de totstandkoming van prestatiecontracten. Meer >>

- – - – - – - – - – - – - - - – - – - – - – - – - – - - - – - – - – - – - – - – - - - – - – - – - – - – - – - - - – - – - – - – -

Alle initiatieven

Het innovatieprogramma Energiesprong wordt uitgevoerd door Platform31.
Interesse om partner van Platform31 te worden? Bekijk het aanbod.