Auteur overzicht

De doorrekeningen van Ortec, Centraal Fonds en WSW van de effecten van het regeerakkoord zijn niet misselijk. Ze laten echter alleen nog maar de dirécte gevolgen voor de sector zien. In Den Haag geldt echter ook de wet van de onbedoelde neveneffecten, die veelal van toepassing is bij ingewikkelde beleidswijzigingen. En toch, juist de combinatie van die onbedoelde neveneffecten biedt kansen voor een radicaal andere koers: investeren in plaats van afdragen. Betaalbaarheid en duurzaamheid in gevaar De belangrijkste onbedoelde neveneffecten zijn: Investeringsstop door corporaties is: BTW-verlies 2 miljard euro. De betaalbaarheid van de woningvoorraad nog meer onder druk. Corporatie niet […]

Vier corporaties in het land bereiden een uitvraag voor omdat zij gezamenlijk 2.000 ’60/’70-er jaren woningen willen renoveren en dan ook een hoge energiekwaliteit willen leveren. Dit initiatief wordt onder de naam Slim&Snel procesmatig begeleid door Energiesprong. Uitgangspunt is dat die hoge energiekwaliteit alleen te leveren is als er innovatief wordt samengewerkt. Recent verkenden corporaties en bouwpartijen uit het netwerk rond Slim&Snel hoe je een start zou kunnen maken met een goede samenwerking als een corporatie niet het bestek schrijft en als voor bouwpartijen de deur opstaat om integrale input in het proces te leveren. Dat bleek een revolutie! Corporatiemensen […]

Door Jan Willem van de Groep De afgelopen tijd is er een discussie ontstaan rondom de kerntaken van woningcorporaties. Den Haag hamert op de kerntaken. Voor de meeste corporaties zijn deze het huisvesten van mensen met een laag inkomen en het ontwikkelen en beheren van maatschappelijk vastgoed. Zorgeloos Volgens mij is het belangrijk dat corporaties ervoor zorgen dat mensen met lagere inkomens nu, maar ook in de toekomst in een betaalbare en kwalitatief goede woning in een prettige buurt kunnen wonen. Plezierig en zorgeloos wonen zijn wat mij betreft kernbegrippen. Horizon Dat betekent dat je als corporatie een visie op […]

Door Jan-Willem van de Groep De kansen voor corporaties zijn groot als ze even over de dynamiek van korte termijnproblemen, zoals renterisico’s, eurocrisis of de verkoopstagnatie van bestaand bezit, heen durven te kijken. De vijf belangrijkste op een rij: 1. Kies een ander verdienmodel Decentrale energievoorzieningen zijn de toekomst voor de gebouwde woonomgeving. Corporaties zijn in staat lokaal een leidende rol te spelen in de energievoorziening van haar klanten. En dat levert een zeker rendement op, want de vraag naar energie blijft altijd bestaan. Bovendien waarborgt een decentrale energievoorziening de toekomstige betaalbaarheid van de woningvoorraad door de ontkoppeling van fossiel opgewekte […]

Door Jan-Willem van de Groep Het reduceren van transactiekosten, stapelkosten en faalkosten in de bouw is van evident belang. Dat kan alleen als slimme coalities met elkaar vernieuwende concepten gaan bedenken. Ik ben niet de enige die er van overtuigd is dat de kosten in de bouw met zeker 35% kunnen dalen en daarna stabiliseren door op andere manieren met elkaar samen te werken. Een bouwproces zoals we dat kennen uit de lesboekjes past niet in dit denken. Met name de ontwikkel- en ontwerpprocessen dienen afgestemd te worden op de opgave en de context waarbinnen die opgave gerealiseerd moet worden. […]

In Krimpen aan de IJssel wordt op het kantoor van QuaWonen hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een Startbijeenkomst waarop de markt wordt uitgenodigd mee te denken en werken aan een concept voor seriematige renovatie van 240 woningen in een wijk ten zuiden van het Middenweteringpark. Specialisten in innovatieve aanbestedingen voor energieambitieuze projecten ondersteunen QuaWonen namens Energiesprong om de plannen compleet te maken. De bewoners zijn al geïnformeerd over de slim&snel renovatie in een nieuwsbrief. Geïnteresseerde bouwpartijen kunnen zich nog steeds aanmelden om een uitnodiging te ontvangen voor deze Startbijeenkomst in Krimpen aan de IJssel, maar ook in de andere clusters, […]

De betaalbaarheid van de gebouwvoorraad, waardeontwikkeling of toch het beperken van de CO2 uitstoot? Alle aanvliegroutes bieden aanknopingspunten om grote stappen te zetten met onze gebouwde omgeving. Dat vraagt echter wel om een radicaal nieuwe manier van organiseren. Voor vragers biedt het perspectief van levensduurdenken nieuwe invalshoeken voor de exploitatiekosten en waardeontwikkeling van een gebouw. Voor de overheid is het noodzakelijk dat duurzame doelstellingen worden behaald en de markt in staat is die ook te realiseren. Voor de bouwsector ontstaan kansrijke businessmodellen waarin innovatie, net als in andere sectoren, een evidente factor is. Innovatie in de bouw is alleen kansrijk […]

Het grootste deel van de Nederlandse bouwopgave, zowel nieuwbouw als bestaande bouw, is conceptueel te benaderen. De kansen in de bestaande bouw worden vanuit dat perspectief nog zwaar onderschat. De objecten staan er al. Er kan al slim worden nagedacht over oplossingen. Het is een gemiste kans als we voor ieder project het wiel opnieuw moeten uitvinden. Slimme coalities zullen concepten en half-concepten op de plank hebben liggen die ze snel kunnen vertalen naar oplossingen voor een specifieke vrager in een specifieke context. Dat zullen effectieve, adequate en betaalbare oplossingen moeten zijn. Daarbij is geen noodzaak tot projectoverstijgende afspraken tussen […]

De gemeente Oude IJsselstreek ontwikkelt samen met woningcorporatie Wonion de eerste grootschalige energieneutrale wijk van Nederland: de Bomenbuurt in Ulft. Op vrijdag 10 juni werd met twee elektrische auto’s en een scooter, officieel het lint doorgereden. De bouw is in volle gang! Dit gebeurde door de aanbesteding te doen via de Soft Selection Methodology. Bij de Soft Selection Methodology wordt aan de hand van een beperkt aantal uitgangspunten aan een beperkt aantal consortia gevraagd om tot een concrete aanbieding van een gespecificeerd product te komen. Dat is te vergelijken met het kopen van een auto. Bij iedere dealer die je […]

De gemeente Oude IJsselstreek ontwikkelt samen met woningcorporatie Wonion de eerste grootschalige energieneutrale wijk van Nederland: de Bomenbuurt in Ulft. Op vrijdag 10 juni werd met twee elektrische auto’s en een scooter, officieel het lint doorgereden. De bouw is in volle gang! Innovatieve aanbesteding De gemeenten en Wonion schreven een bijzondere competitie uit voor de aanbesteding van het project in de tijd dat ik bij Wonion werkte. Vijf consortia kregen de opdracht een plan te presenteren voor een energieneutrale wijk. De lat lag hoog: de huizen moeten zelf energie opwekken, goed geïsoleerd zijn, goede ventilatie hebben en daarnaast gekenmerkt zijn […]

Studenten Tom Savelkoul, Sander Brouwer, Jon Maessen en Yuri Kosowski van Hogeschool Zuyd hebben met hun idee voor een Energiedak de Energiesprongprijs gewonnen voor het beste idee dat bijdraagt aan een energieleverende gebouwde omgeving. Het energiedak is een pre-fab dakelement dat de woning water- en winddicht maakt en waarmee tegelijk het opvallende zonlicht wordt omgezet in elektriciteit en warmte voor de woning. Volgens de studenten is de prijs van het energiedak maar een fractie hoger dan een gewoon dak, maar “een gewoon dak verdien je niet terug, maar het energiedak wel”. Een kansrijk idee dus, dat technisch en economisch zeer uitvoerbaar lijkt. […]

Interview met programma-regisseur Jan Willem van de Groep in BouwIQ juni 2011 over van laaghangend fruit naar een grote sprong. Alleen een grote sprong leidt tot de gewenste energiebesparing.

Het verslag van een lezing die ik kortgeleden hield over ketensamenwerking leidde tot enige commotie heb ik gemerkt. Uit het verslag kan gelezen worden dat ik het fenomeen ketensamenwerking zoals dat wordt beproefd bij Com.Wonen  niet innovatief vindt. Dat is echter niet wat ik bedoelde.  Procesverandering in de bouw is bij uitstek innovatief te noemen. In dit artikel wil ik graag uitleggen wat ik bedoel met het feit dat niet iedere vorm van ketensamenwerking leidt tot innovatie. Ik heb het dan over de innovaties die leiden tot betaalbare, effectieve en comfortabele woon/werk producten. Procesinnovatie is daarvoor een noodzakelijk middel maar zou […]

 Het waren 70 mensen uit corporatieland die op woensdag 27 april bij elkaar kwamen in ‘Het Drijvend Paviljoen’ in Rotterdam. Op de agenda stond: een nieuw financieel afwegingskader voor duurzaam renoveren door woningcorporaties. Hoe kan je dat doen? Er waren drie voorbeelden en er waren veel ideeën uit dit gezelschap van experts. Jan Willem van de Groep, initiatiefnemer vanuit Energiesprong, gaat de input gebruiken om samen met enkele mensen een model te bouwen en dat wordt op 21 juni voor feedback voorgelegd. Het volledige verslag hieronder is een aanvulling op het sfeerfilmpje: Een greep uit de adviezen en ideeën Gebruik voor […]

Op 27 april 2011 vond in het Drijvend Paviljoen in Rotterdam was er een werkbijeenkomst over economie van duurzame renovaties bij woningcorporaties. Het doel was te werken aan een nieuw financieel besluitvormingsmodel voor duurzaam renoveren bij de corporaties. Woningcorporaties kunnen een belangrijke rol vervullen bij de noodzakelijke innovatieve aanpak van energie in de gebouwde omgeving. Zij bezitten ongeveer 30% van de woningvoorraad in Nederland, waarvan 5 miljoen woningen van na 1950 is. Hiervan zal een groot gedeelte veel langer mee moeten dan nu vaak wordt verondersteld. Stijgende energieprijzen hebben steeds grotere effecten op de betaalbaarheid van het slechtste deel van […]

Innopedia wordt een online omgeving waar het allemaal gaat over kennisdeling tussen bouwpartijen. Energiesprong werkt hiervoor samen met het initiatief Wizer van SBR. Begin april wordt een eerste testversie gelanceerd en in de aanloop daar naar toe wordt het idee getoetst. Dat gebeurde medio maart in een workshop van uiteenlopende professionals. Een quote uit deze bijeenkomst: “Door de bomen is het bos niet te zien. Er zijn zoveel informatiebronnen. Ik heb liever 5 telefoonnummers, dan 500 rapporten.” Energiesprong zet er op in om mensen met elkaar te verbinden én ze van relevante kennis te voorzien.  

Energiesprong ontwikkelt samen met de woningcorporaties nieuwe financiële besluitvormingsmodellen voor renovatie van bestaande voorraad. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) doen mee. Het is van belang om bij investeringen niet alleen te kijken naar terugverdienen met reguliere huurverhogingen, maar ook levensduurverlenging, mogelijkheden additionele huurverhoging, verlaging woonlasten en toekomstige waardeontwikkeling te integreren.

Het meest basale bedrijfskundige model is het concurrentiemodel van Porter. Een handig hulpmiddel om je speelveld met alle spelers in kaart te brengen. Belangrijk daarbij is om ook aandacht te hebben voor producten die als substituut voor jouw product kunnen worden gebruikt. Zo concurreert de autobranche met de NS maar ook met de aanbieders van teleconferencing. In de bouw hebben we het product ‘betaalbaar en comfortabel wonen’ in de aanbieding. Het geld dat mensen daaraan kunnen besteden wordt nu via de gasketel en de airco uitgegeven aan de energieleveranciers. Daarmee is de energieleveranciers een concurrent van de isolatie- en installatieverbeteringen […]